مهریه در صورت خیانت زن به مرد| مهریه در صورت رابطه نامشروع زن

آیا به زن خیانتکار مهریه تعلق می گیرد؟ مهریه از جمله حقوق مالی زن می باشد که برای مرد همواره تکلیف برای پرداخت آن وجود … “مهریه در صورت خیانت زن به مرد| مهریه در صورت رابطه نامشروع زن”