میزان جرایم شکار و صید افزایش یافت


هیات دولت میزان جرایم مندرج در مواد (10)، (11)، (12) و (13) اصلاحی قانون شکار و صید مصوب 1375 را افزایش داد.

هیات وزیران در جلسه 1397.2.16 به پیشنهاد شماره 25468 مورخ 1396.11.2 وزارت دادگستری و به استناد ماده (28) قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392- تصویب کرد که میزان جرایم مندرج در مواد (10)، (11)، (12) و (13) اصلاحی قانون شکار و صید – مصوب 1375- به شرح زیر اصلاح می شود:


1- مجازات های نقدی موضوع ماده (10) از 3 میلیون ریال تا 15 میلیون ریال

2- مجازات های نقدی موضوع ماده (11) از 22 میلیون و 500 هزار ریال تا 45 میلیون ریال

3- مجازات های نقدی موضوع ماده (12) از 30 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال

4- مجازات های نقدی موضوع ماده (13) از 60 میلیون ریال تا 85 میلیون ریال

5- مجازات های نقدی تبصره (2) ماده (13) از 60 میلیون ریال تا 120 میلیون ریال.

« آرفا تراول » این نوشته را از «
ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.


دیدگاه ها بسته است.