کشف هزار کیلوگرم مرغ سهمیه تنظیم بازار در استان قم

آرفتا تراول -کشف هزار کیلوگرم مرغ سهمیه تنظیم بازار در استان قممدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم ادامه بازرسی پوشاک، شیرینی، مرغ و رستوران های بین … “کشف هزار کیلوگرم مرغ سهمیه تنظیم بازار در استان قم”